Hướng dẫn phòng, chống Covid-19

Khuyến cáo các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động

1. Đối với đơn vị sử dụng lao động

2. Đối với người lao động

3. Thực hiện biện pháp chống dịch trong tình hình mới