Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động

Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 đã và đang tác động, ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân, Chính phủ quyết nghị thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Nguyên tắc
Chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất
Chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động
Chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương
Chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc,chấm dứt hợp đồng lao động
Chính sách hỗ trợ bổ sung và trẻ em
Hỗ trợ tiền ăn F0,F1
Hỗ trợ hộ kinh doanh, vay trả lương
Hỗ trợ lao động tự do